De 10 viktigaste åtgärderna i den Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)

Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR, förordningen om förpackningar och förpackningsavfall) var föremål för omröstning i Europaparlamentet den 22 november 2023. Syftet är att skapa en övergripande juridisk struktur för alla EU-medlemsstater, med målet att gemensamt uppfylla målen för avfallsminskning. Vi går igenom de viktigaste bestämmelserna och åtgärderna som fastställs av PPWR för europeiska länder och ekonomiska organisationer.

Ordlista: Hur definieras termen "förpackning" i PPWR-förordningen?

"Förpackning" hänvisar till föremål av lla material som är avsedda att användas för att innehålla, skydda, hantera, leverera eller presentera produkter, som kan differentieras i förpackningsformat baserat på deras funktion, material och design.

Three main reasons for the publication of the PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) in Europe

PPWR:s uppdrag: Att minimera miljöskador orsakade av förpackningar och förpackningsavfall

"Konferensen om Europas framtid har visat att människor och samhällsorganisationer i hela EU uppmanar till kraftfulla åtgärder för avfallsprevention, hantering av förpackningsavfall och förpackningars cirkularitet genom ökad användning av återvunnet material."
Logo of the European Parliament who published the PPWR Regulation for packaging and packaging waste
Europaparlamentet
PPWR-projektet

Som svar på dessa prognoser och den växande miljömedvetenheten röstade parlamentet den 22 november 2023 om PPWR-projektet som föreslagits av miljöutskottet.

Lagförslaget som godkänts av Europaparlamentet är utformat för att "minimera de negativa effekterna av förpackningar och förpackningsavfall på miljön." Detta mål ska uppfyllas genom att införa regler som omfattar hela livscykeln för förpackningar, från valet av råmaterial till den slutliga destruktionen, och som gäller för alla EU:s medlemsstater.

PPWR fokuserar specifikt på följande mål:

4 main goals for the PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) published by the European Parliament

Fokus på de 10 viktigaste åtgärderna från PPWR

Krav #1: Alla förpackningar ska vara återvinningsbara senast 2030

Alla förpackningar ska vara återvinningsbara senast 2030
Kapitel II om "Hållbarhetskrav" - artikel 6

Den första avgörande åtgärden från PPWR kräver att alla förpackningar, oavsett vilka material som används (kartong, papper, plast etc.), måste vara särskilt utvecklade för att kunna återvinnas från och med den 1 januari 2030.

Enligt PPWR måste förpackningar uppfylla följande kriterier för att betraktas som återvinningsbara:

  1. Förpackningen måste vara utvecklad för att kunna återvinnas.
  2. Förpackningen kan samlas in separat på ett effektivt och effektivt sätt.
  3. Förpackningar bör kunna avledas till en väldefinierad avfallsström utan att det påverkar återvinningsmöjligheterna av andra avfallsströmmar.
  4. Förpackningar måste kunna återvinnas till en nivå där de resulterande sekundära råvarorna är av tillräckligt hög kvalitet för att ersätta primära råvaror.
  5. Möjlighet till återvinning i stor skala (från 2035)

Dessutom kommer förpackningar som faller inom klass E från och med den 1 januari 2030 inte längre att kategoriseras som återvinningsbara.

Krav #2: Obligatorisk integrering av återvunnet material i plastförpackningar

Obligatorisk integrering av återvunnet material i plastförpackningar
Kapitel II om "Hållbarhetskrav" - artikel 7

Från och med den 1 januari 2030 måste plastförpackningar eller plastkomponenten i förpackningar innehålla en minsta andel återvunnet material som kommer från plastavfall.

Procentsatserna anges i PPWR enligt nedan:

30%

För kontaktkänsliga förpackningar tillverkade av polyetentereftalat (PET) som huvudkomponent

10%

För kontaktkänsliga förpackningar tillverkade av andra plastmaterial än PET, utom dryckesflaskor av plast för engångsbruk

30%

För dryckesflaskor av plast för engångsbruk

35%

För andra plastförpackningar än de som nämns ovan

Från och med 2040 höjs minimiandelen återvunnet innehåll som härrör från återvinning av plastavfall till 50%, med undantag för plastflaskor för engångsbruk, för vilka kravet är satt till 65%.

Krav #3: Minimera förpackningarnas vikt och volym

Minska förpackningarnas vikt och volym så mycket som möjligt
Kapitel II om "Hållbarhetskrav" - Artikel 9

Denna PPWR-åtgärd fokuserar på att minska både vikt och volym i förpackningar för att to undvika överflödiga förpackningar och eliminera onödiga tomma utrymmen. Förpackningarnas vikt och volym ska minimeras med hänsyn till förpackningarnas säkerhet och funktionalitet. Förpackningar som är utformade enbart för att öka produktens upplevda volym, t.ex. dubbla väggar, dubbla bottnar eller onödiga lager, är förbjudna. Uppfyllandet av detta krav ska bekräftas med teknisk dokumentation.

Dessutom bör tomrum minimeras, särskilt under transport av varor. Utrymmen som är fyllda med material som till exempel pappersspån, luftkuddar, bubbelplast eller andra stoppningsmaterial kategoriseras som tomma utrymmen.

Våra e-Green-förpackningar för e-handel är speciellt utformade för att minska vikt och volym. De flexibla pappersförpackningarna är tillverkade av FSC®-certifierat papper och är lätta, hållbara och anpassar sig till din produkt för att minska fraktkostnader och avfall.

Krav #4: Planering och genomförande av återanvändning av förpackningar

Plan för återanvändning av förpackningar
Kapitel II om "Krav på hållbarhet" - artikel 10

Denna åtgärd syftar till att uppmuntra återanvändning och främja en cirkulär ekonomiFör att anses vara återanvändbar måste en förpackning medvetet utformas, tillverkas och marknadsföras med det uttryckliga syftet att användas (eller fyllas på) flera gånger för ett ändamål som liknar den ursprungliga designen.

Ansvaret för att planera och organisera återanvändningen ligger hos producenten, som också måste informera slutkonsumenten om förpackningens specifika återanvändningsmöjligheter.

Våra e-Double och e-Green e-handelspåsar i papper är utformade med en dubbel pappersremsa. Det är ett utmärkt sätt att förenkla kundreturer och samtidigt minska miljöpåverkan.

Krav #5: Kommunikation av information om förpackningsmaterial

Informera om de material som använts för att utforma förpackningen
Kapitel III om "Krav på etikettering, märkning och information" - Artikel 11

Inom 42 månader efter att förordningen trätt i kraft måste förpackningar ha en etikett som uttryckligen anger vilka material som använts för att tillverka förpackningen. Även om detta direktiv utesluter transportförpackningar, gäller det för förpackningar för elektronisk handel.

Krav #6: Kommunikation av information om återanvändning av förpackningar

Informera om återanvändning av förpackningar
Kapitel III om "Krav på etikettering, märkning och information" - Artikel 11

Förpackningar avsedda för återanvändning ska inom 48 månader efter det att förordningen trätt i kraft, förses med en etikett som anger möjligheterna till återanvändning. Dessutom måste förpackningen innehålla en synlig och permanent QR-kod (eller alternativt digitalt stöd) som ger mer information om återanvändningsmöjligheterna.

Krav #7: Säkerställa återanvändning av transportförpackningar

Planera för återanvändning av transportförpackningar
Chapter IV on “Obligations of economic operators” – Article 26

Företag som använder transportförpackningar som pallförpackningar och spännband för produkttransport måste garantera att 10 % av sådana transportförpackningar är återanvändbara från och med den 1 januari 2030. Detta procentuella krav kommer att öka till 30 % senast den 1 januari 2040.

På samma sätt måste företag som använder transportförpackningar i form av pallar, plastbackar, vikbara plastboxar, hinkar och fat se till att 30% av dessa transportförpackningar är återanvändbara från och med den 1 januari 2030. Denna andel kommer att öka ytterligare till 90 % från och med den 1 januari 2040.

Krav #8: EU-försäkran om överensstämmelse för förpackningar

Förpackningen kommer att granskas av en EU-försäkran om överensstämmelse
Kapitel IV om " Skyldigheter för ekonomiska aktörer" - artikel 14

Leverantörer av förpackningar eller förpackningsmaterial måste förse tillverkaren med omfattande information och dokumentation (i pappersform eller elektronisk form). Denna bestämmelse är nödvändig för att tillverkaren ska kunna styrka att kraven i PPWR uppfylls.

Krav #9: Medlemsstaterna måste minska mängden förpackningsavfall

Medlemsstaterna ska minska mängden förpackningsavfall per invånare
Kapitel VII om "Hantering av förpackningar och förpackningsavfall" - artikel 38

Medlemsstaterna ska stegvis minska mängden förpackningsavfall per invånare, och varje medlemsstat i den Europeiska unionen ska sträva efter stegvisa minskningar jämfört med de nivåer som observerades 2018:

5%

avfallsminskning per capita senast 2030

10%

avfallsminskning per capita senast 2035

15%

avfallsminskning per capita senast 2040

Krav#10: Medlemsstaterna måste uppfylla målen för materialåtervinning

Återvinningsmål för EUs medlemsstater
Kapitel VII om "Hantering av förpackningar och förpackningsavfall" - artikel 46

65%

Senast den 31 december 2025 ska minst 65 % av allt förpackningsavfall som genereras återvinnas. Detta beräknat på vikt.

70%

Senast den 31 december 2030 ska minst 70 % av allt förpackningsavfall som genereras återvinnas. Detta beräknat på vikt.

Efter att ha godkänts av Europaparlamentet den 22 november 2023 överlämnades PPWR till medlemsländernas miljöministrar vid Europeiska unionens råd den 18 december 2023. Utförliga förhandlingar ägde rum mellan de 27 medlemsländerna för att tillgodose olika nationella intressen. Resultatet återspeglar Rådets strävan att minska produktionen av förpackningsavfall, samtidigt som medlemsstaterna får tillräcklig flexibilitet för att genomföra förordningen. Dessutom försenas genomförandet av texten med ett år och träder i kraft 18 månader efter antagandet.

Samtidigt har andra EU-länder som Frankrike och dess 2020 Anti-Waste Law for a Circular Economy proaktivt vidtagit åtgärder för att uppmuntra avfallsminskning och minska användningen av engångsplast, innan Europaparlamentet ingrep och publicerade PPWR-förordningen.

På Bong Retail Solutions är vi stolta över vårt engagerade partnerskap för att minimera vårt miljöavtryck. Vi har utvecklat ett produktsortiment med målet att minska vår påverkan på planeten. Vi ser det som vårt ansvar att vidta omedelbara åtgärder för en cirkulär ekonomi genom att optimera varje steg i en produkts livscykel. På så sätt strävar vi efter att slutligen omvandla produkten till ett återanvändbart råmaterial för nya produkter.

I vårt engagemang för hållbarhet, har vi som mål att provide a paper alternative kunna erbjuda ett pappersalternativ för varje plastbaserad produktVi minskar till exempel behovet av plastpåsar genom att utveckla hållbara, återvinningsbara och återanvändbara FSC®-certifierade papperslösningar för e-handel. Dessa alternativ är lämpliga för ett brett utbud av e-handelsprodukter och bidrar till miljövänliga val, inklusive enkla kundreturer med en dubbel självhäftande remsa.

Följ Bong Retail Solutions på LinkedIn för att för att få veta mer om förpackningslösningar och PPWR-regler!