Hållbarhet

Bong och Global Compact

Bongkoncernen, inklusive Bong Retail Solutions deltar i FN:s Global Compact vilket är världens största frivilliga intitiativ gällande företags samhällsansvar. I vårt avtal med UN Global Compact åtar vi oss att integrera detta inititiv och dess principer i vår strategi och företagskultur. Vi rapporterar i enlighet med Global Compact om att vi följer dessa principer i vår årliga hållbarhetsrapport, som också är en så kallad ”Communication on Progress”.

Vi är stolta över att bekräfta vårt fortsatta stöd till Global Compact’s tio principer och vårt åtagande att arbeta efter dem i vår strategi, kultur och dagliga verksamhet.

Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. För mer information se UN Global Compact.

Under 2017 togs också en rad initiativ – bland annat antog vi nya centrala policyer – för att öka medvetenheten och insikten hos våra medarbetare, affärspartners och leverantörer om det ansvar vi har att integrera dessa principer i vår strategi, kultur och dagliga verksamhet. Läs mer om våra policies och Uppförandekod här.

I vår första, årliga hållbarhetsrapport och Communication on Progress enligt Global Compact, som är en del av Bongs Årsredovisning för 2017, beskriver vi våra ansträngningar för att minska vår och våra leverantörers miljöpåverkan, driva sunda affärer och skapa säkra arbetsplatser där jämställdhet och likabehandling är självklara. .

Miljö

PRODUKTENS LIVSCYCKEL

Bong Retail Solutions ska bidra till en långsiktig ekologisk hållbar utveckling genom att tillverka och erbjuda produkter som under sin livscykel ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi ska följa gällande miljölagsstiftning, föreskrifter och myndigheters regler. Tillstånd och villkor utgör endast miniminivån för vårt miljöarbete.

För mer information om våra certifieringar och vad vi gör för att minska vår miljöpåverkan här.